Đức Kiên Nhẫn trong đạo Phật mà chúng ta cần giác ngộ

Đức Kiên Nhẫn trong đạo Phật mà chúng ta cần giác ngộ

Kiên nhẫn là gì? Kiên nhẫn, tiếng Pāli là khanti, là một trong mười cách thực hành (theo Phật giáo Nguyên thủy, còn theo truyền thống Phát triển thì sáu)…